فارسی
 • انگلیسی

021-22054414

ارسال سریع کالا به سراسر ایران

مقالات

دستگاه کمک تنفسی BIPAP (بای پپ یا بایپپ)

دستگاه کمک تنفسیbi-level / bipap (بای پپ) نوعی دستگاه با فشار مثبت است که بین دو سطح فشار بالا و فشار پایین تنفس می دهد. سطح فشار بالا، فشار مثبت راه هوایی دمی ( IPAP ) و سطح فشار پایین، فشار مثبت راه هوایی بازدمی ( EPAP ) نامیده می شود.

all about medical

دستگاه کمک تنفسیBIPAP(بای پپ)

برخی مشکلات پزشکی می توانند نفس کشیدن را برای شما سخت کنند. در این موارد، ممکن است فشار مثبت با دوسطح درمسیر راه هوایی بتواند به شما کمک کند. که تحت عنوان بای پپ "BIPAP"یا "BPAP" شناخته می شود.که نوعی دستگاه کمک تنفسی است- وسیله ای که به تنفس کمک می کند.

ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻨﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﭘﯽ آن ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﺜﺒﺘـﯽ را ﺑه ﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا را ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺷﺸـﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا درﮔﯿﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻀﻠﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

در هنگام تنفس طبیعی ، ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺎت دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻋﻀﻼت ﺑﯿﻦ دﻧﺪه ای در ﻫﻨﮕﺎم دم ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ منقبض می شود و با ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪن آن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻃﻮل ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺑﯿﻦ دﻧﺪه ای، دﻧﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﯿـﺮون ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔـﯽ موجب ورود ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺷﺸـﻬﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎزدم عملی ،ﻏﯿﺮ ارادی ( Passive ) است. ﺑﺎ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﻓـﺎز دم اﻧـﺮژی اﻻﺳﺘﯿﮏ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺷﺶ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ قفسه ﺳـﯿﻨﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﯾـﮏ ﻓﺸـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ درﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ(آلوئول) ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ.

all about medical

در برخی از بیماری های ریوی، پزشک معالج به بیمار استفاده از دستگاه کمک تنفسی( bi-level فشار مثبت راه هوایی ) را تجویز می کند. که نوعی دستگاه تهویه مکانیکی (کمک تنفسی) جهت کمک و حمایت از تنفس بیمار می باشد، معروف است.

اگر شخص دچار نارسایی تنفسی شده باشد ( در صورت صلاحدید و دستور پزشک معالج ) دستگاه کمک تنفسی بای پپ Bipap می تواند بسیار کمک کننده باشد به طوری که با قرار دادن ماسک بر روی صورت و روشن کردن دستگاه کمک تنفسی هوا یا اکسیژن ( در صورت وصل دستگاه اکسیژن ساز به دستگاه بای پپ ) با فشار های از پیش تنظیم شده وارد مجاری تنفسی شخص بیمار شده و باعث منبسط شدن ششها می شود بدین جهت به این روش، "تهویه فشار مثبت راه هوایی" گفته می شود.

all about medical

BIPAP تنها یکی از مدل های ونتیلاتور با فشار مثبت است.در هنگام استفاده از بای پپ، درهنگام دم و بازدم فشار هوای مثبت دریافت می کنید. اما هنگامی که نفس می کشید فشار هوای بالاتری دریافت می کنید. این تنظیم با انواع دیگر دستگاه های ونتیلاتور متفاوت است. به عنوان مثال ، فشار مداوم راه هوایی (CPAP) درهنگام دم و بازدم به همان میزان فشار مشابه را وارد می کند.

چرا به بای پپ (BIPAP) نیاز داریم؟

اگر اختلال یا مشکلی پزشکی در تنفس دارید ، BiPap ممکن است به شما کمک کند. به عنوان مثال ، اگر یکی از اختلالات زیر را داشته باشید ، ممکن است به BiPap نیاز داشته باشید:

 • اختلال انسدادی مزمن ریوی (COPD)
 • آپنه انسدادی شدید خواب(OSA)
 • سندرم چاقی هایپوونیلاسیون
 • ذات الریه (پنومونی)
 • آسم
 • تنفس ضعیف بعد از عمل جراحی
 • بیماری عصبی که تنفس را مختل می کند
 • انواع مدهای دستگاه کمک تنفسی بای پپ Bipap:

  ۱- مد (CPAP):

  Continues Positive Airway Pressure که به اختصار CPAP نوشته می شود . یک مد با فشار مثبت مداوم در مسیر راه هوایی است . فشار مثبتی است که وارد ریه شده و اجازه نمی دهد فشار ریه، از فشار تعیین شده توسط دستگاه، کمتر شود . و موجب اکسیژن رسانی بهتر ریه می شود.

  ۲- مد S (Spontaneous) :

  این مد یکی از مدهای اساسی بعد از اکستیوباسیون بیمار می باشد. minute volume یا حجم دقیقه ای بیمار باید کنترل شود .که ناهماهنگی و تنفس های ضعیف بیمار را کنترل می کند. مد S یک مد خود به خودی است یعنی در این مد بیمار خود تنفس هایش را کنترل می کند و ختم می کند.دستگاه تلاش تنفسی بیمار را sense می کند.

  تنفس با تلاش تنفسی یا trigger توسط خود بیمار شروع می شود. در مواقعی که دستگاه BIPAP استفاده می شود، در خلال فشار EPAP تلاش دمی بیمار فشار و فلوی داخل مدار را تعدیل می کند و فشار IPAPاعمال می شود. فشار طوری تنظیم می شود که حداقل فلوی لازم بدست آید. ختم دم زمانی اتفاق می افتد که کاهش فلوی دمی به اندازه درصدی از Peak Flow که تنظیم شده برسد آن وقت فشار دستگاه به اندازه EPAP می شود. در مد خودبخودی یا ( S ) فشار دمی و بازدمی، trigger دمی و حداکثر فلو برای cyclingمی توانند توسط اپراتور تنظیم شود.

  ۳- مد T (Time) :

  یک مد اجباری است، در این مد، دستگاه به تلاش تنفسی بیمار توجهی ندارد. تمامی تنفس ها به صورت اتوماتیک بر اساس تعداد Back up rate تنظیم شده در دستگاه ، توسط دستگاه به بیمار داده می شود .بنابراین تمامی Cycling Triggering با دستگاه است.در این مد اجازه نمی دهد Rate بیمار از Rate تنظیم شده در دستگاه بالاتر برود.

  ۴- مد ST ( Sponyaneous/Time) :

  در این مد ، شروع تنفس با خود بیمار است. و اپراتور Back up rate را بر اساس نیاز بیمار تنظیم می کند. اگر تعداد تنفس بیمار کمتر از BR(تعداد تنفس تعیین شده) شود، سیستم به سمت مد Control حرکت می کند. در این مد اپراتور باید back up rate را معمولا ۳-۲ تا کمتر از تعداد تنفس بیمار انتخاب کند. همچنین فشار دم و بازدم و زمان دم به بازدم و triggering sensitivity را تعیین کند.

  ۵- مد PAC (Pressure Assist Control)

  یک مد کنترله است که بر اساس زمان دم Ti (Inspiratory Time) و فشار تنظیم شده روی دستگاه به صورت اجباری فشار Bilevel را به بیمار می دهد .شروع دم با خود بیمار است .هنگامی که respiratory rate و زمان Trigger بالاتر از میزان تعیین شده باشد، دستگاه همان Back up rate تنظیم شده را اعمال می کند.

  ۶- مد Hybrid BIPAP:

  این نمونه دستگاه ها دو نوع هستند:

  • (Inteligent Volume Assured Pressure Suport ) IVAPS
  • AVAPS ( Average Volume Assured Pressure )
  • یک مد هوشمند که براساس PS حجم آلوئول های بیمار را گارانتی می کند. در این مد تنفسی با تغییر فشارها، برای رسیدن به تهویه مورد نظر آلوئولار ها انجام می شود. به بیان دیگر در این نوع دستگاه ها تفاوت EPAP,IPAPبصورت اتوماتیک طوری تنظیم می شود که براساس شرایط بیمار حجم از قبل تنظیم شده را اعمال کند. برای مثال اگر قدرت عضلات تنفس کاهش پیدا کند و حجم جاری ( VT ) کم شود، دستگاه Pressure Support بیشتری را اعمال می کند تا حجم جاری به مقدار تعیین شده برسد و برعکس آن هم امکان پذیر است.

   دستگاه ASV (Adaptive Servoventilation):

   ASV در واقع واریانی از ماشین های Bi-levelاست که در درمان central sleep apnea و تنفس های شین استوک cheyne-stokes کاربرد دارد. در این مد EPAP,IPAP می تواند متغیر باشد و یا می تواند IPAPمتغیر و EPAP ثابت باشد.

   نحوه عملکرد آن شبیه ماشین های IVAPSاست. با این تفاوت که در IVAPSفشارها برای رسیدن به حجم جاری هدف، تغییر پیدا می کند ولی در ASV فشارها براساس کاهش یا افت فلو تغییر می کند.

   در طول استفاده از BiPap چه اتفاقی می افتد؟

   شما ممکن است در شرایط اورژانس تنفسی در بیمارستان نیاز به درمان BiPap داشته باشید. همچنین ممکن است بدلیل یک بیماری مزمن از آن در خانه استفاده کنید.

   دستورالعمل های پزشک یا کارشناس ارائه دهنده خدمات دستگاه خود را در مورد زمان استفاده از BiPap دنبال کنید. ممکن است لازم باشد فقط هنگام خواب از آن استفاده کنید. یا ممکن است شما نیاز به استفاده مداوم از آن داشته باشید. اگر طبق دستورالعمل استفاده نکنید ، از مزایای کامل درمان BiPap خود بهره مند نخواهید شد.

   هنگام شروع استفاده از BiPap ، ممکن است احساس ناراحتی کنید.ممکن است پوشیدن ماسک و احساس جریان هوا کمی عجیب باشد. با گذشت زمان ، باید به آن عادت کنید. اگر احساس می کنید هنگام استفاده از BiPap واقعا نمی توانید نفس بکشید ، با ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود صحبت کنید. ممکن است لازم باشد تنظیمات فشار روی دستگاه شما را تنظیم کند. هنگام استفاده از BiPap مهم است که چیزی نخورید و ننوشید. در صورت انجام این کار ممکن است غذا یا مایع در ریه های شما وارد شود.

   صدای اکثر دستگاه های BiPap نرم و موزون است. اگر صدای دستگاه بسیار بلند است ، با شرکت پشتیبان دستگاه تماس بگیرید تا مطمئن شوید که به درستی کار می کند.

   اگر هنگام استفاده از BiPap علائم یا مشکلی دارید با ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود صحبت کنید. او می تواند به شما کمک کند که چطور مشکلات را برطرف کنید. در اینجا چند نکته کلی وجود دارد:

   • رطوبت ساز می تواند به کاهش خشکی بینی کمک کند. استفاده از ماسک صورت به جای ماسک بینی نیز ممکن است به کاهش علائم چشم یا سینوس کمک کند. در صورت داشتن سردرد ، ممکن است به دلیل گرفتگی سینوس باشد. در برخی موارد ، پزشک شما ممکن است برای این علائم آنتی هیستامین تجویز کند.

   • اگر ماسک دارای نشت ، تحریک پوستی یا خطوط فشار دارید ، ممکن است به ماسک با اندازه یا مدل دیگری از ماسک نیاز داشته باشید. همچنین ممکن است متوجه شوید که تنظیم بندهای اطراف ماسک شما کمک می کند.

   • پس از استفاده از بای پپ چه اتفاقی می افتد؟

    اگر مشکل پزشکی شما بهتر شد ،با دستور پزشک ممکن است بتوانید فشار کمتری را روی دستگاه BiPap خود داشته باشید. یا ممکن است بتوانید مدت زمان کمتری از دستگاه استفاده کنید. با تیم مراقبت های پزشکی خود همکاری کنید تا بهترین درمان را داشته باشید.


نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

لطفا توجه داشته باشید ، نظرات قبل از انتشار باید تأیید شوند